Vragen ex. Art 44 R.v.O Cultuur; Bezuinigen en investeren?

zaterdag 17 maart 2007 22:14

De ChristenUnie heeft kennis genomen van de plannen van het College om in de jaren 2007 en 2008 jaarlijks € 200.000,= te besteden in het kader van activiteiten in het kader van ‘Cultuur in de Breedte’. Hoe dit geld besteed gaat worden is 6 maart jl. bekend gemaakt.

De ChristenUnie merkt op dat in de nota ‘bezuinigingsvoorstellen 2006 – 2008’ d.d. 7 december 2004, fors wordt bezuinigd op culturele instellingen. Het gaat hier in het kader van cultuur om € 414.000 in 2007 (waarvan overigens de bezuiniging op de bibliotheek is teruggedraaid) en € 790.000 in 2008. De ChristenUnie is met pijn in het hart akkoord gegaan met de bezuinigingsvoorstellen daar door het toenmalige College goed beargumenteerd werd weergegeven waarom deze nodig waren.
 
Echter, nu is dit college van plan om de geplande bezuinigen te handhaven maar anderzijds dit en volgend jaar extra te investeren. Als opmerkelijk voorbeeld willen wij aanhalen de bezuiniging op het Domein in 2008 van € 100.000 door middel van het realiseren van kostendekkendheid. Anderzijds wordt, zoals nu bekend is geworden, voor datzelfde jaar precies eenzelfde bedrag geïnvesteerd in deze instelling. Snapt u het nog?
 
Wat in onze visie meespeelt, is dat lange termijn plannen in het kader van cultuur niet door dit college zijn gelanceerd. Zo is bijvoorbeeld de concept nota podiumkunsten d.d. september 2005 nog steeds niet behandeld. Al is toegezegd dat dit april dit jaar gebeuren, e.e.a. laat wel erg lang op zich wachten. Zo ook een visie op de positie van Musis/ Schouwburg. Beide instellingen gebruiken verreweg het grootste deel van het cultuurbudget en er wordt al jaren gevraagd om een doorlichting van de positie van beide gemeentelijke instellingen. Tot op heden tevergeefs.
 
Gezien het feit dat:
 
a)       De geplande investeringen van € 200.000,= indruisen tegen de eerder geplande bezuinigingen, en
b)       Een actuele visie op (delen van) de Arnhemse cultuur, bijvoorbeeld de podiumkunsten maar ook de positie van Musis/ Schouwburg, thans ontbreekt en de motivering voor deze investeringen derhalve voor de ChristenUnie niet helder en transparant zijn,
 
is het voor de fractie van de ChristenUnie niet duidelijk op welke gronden en met welke motivering, anders dan dat de investeringen gericht zijn op activiteiten met een laagdrempelig karakter, de geplande investeringen worden gedaan.
 
Daarom de volgende vragen:
1)       Waarom nu deze investeringen van € 200.000,= ?
2)       Hoe bent u tot een keuze gekomen om juist deze initiatieven te steunen?
3)       In de concept nota podiumkunsten wordt gepleit voor een commissie die de kwaliteit van subsidieaanvragers toetst. Is voor deze investeringen een dergelijke commissie ingesteld?
4)       Druisen deze investeringen in tegen de geplande bezuinigingen?
5)       Is het mogelijk met dit bedrag een deel van de geplande bezuinigingen terug te draaien, i.p.v. nieuwe initiatieven te steunen?
6)       Zouden bijvoorbeeld de tarieven van het Domein niet hiermee omlaag gebracht kunnen worden nu ook deze instelling laagdrempelige activiteiten aanbiedt? Of zou de bezuiniging van € 77.000,= op het amateurtheater voor de jaren 2007 en 2008 terug kunnen worden gedraaid?
 
 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie,
 
Addy Plieger

« Terug