Vragen aan college over wegvallen van opvang en begeleiding ouderen en gehandicapten

herfstboomdonderdag 08 oktober 2009 09:18

Onlangs berichtten de media dat veel mensen, vooral ouderen, vanaf januari 2010 verzorging en begeleiding dreigen te verliezen omdat die zorg niet langer betaald wordt uit de AWBZ. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de gevolgen hiervan. Zal het aantal eenzame mensen in Arnhem toenemen?
Redenen genoeg om vragen te stellen aan het college.

Geacht College, 

Onlangs berichtten de media dat veel mensen, vooral ouderen, vanaf  januari 2010 verzorging en begeleiding dreigen te verliezen omdat die zorg niet langer betaald wordt uit de AWBZ. Het gaat hierbij o.a. om dagverzorging voor (eenzame) ouderen, speciale cursussen voor autistische kinderen en maandelijkse logeermogelijkheden voor gehandicapte kinderen. Deze mensen, die eerst gebruik konden maken van de AWBZ-begeleiding, worden in principe in staat geacht met hulp van familie of vrijwilligers  aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Wie zelf geen oplossing kan vinden, kan een beroep doen op de gemeente. (evt. via de instantie MEE.)

Veel ouderen hebben te horen gekregen dat ze vanaf 1 januari 2010 geen recht meer hebben op opvang en activiteitenbegeleiding en weten niet waar ze aan toe zijn. Er bestaat een kans dat deze mensen in januari niet meteen kunnen doorstromen of helemaal geen dagverzorging meer zullen krijgen en tussen wal en schip terecht komen en daardoor uit het zicht raken en vereenzamen. Hetzelfde geldt voor (probleem)gezinnen die hun begeleiding dreigen te verliezen. Gemeenten hebben over het algemeen een te beperkt budget om iedereen te helpen.

 De ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college: 

-          Is er momenteel al duidelijkheid over het aantal mensen/gezinnen in Arnhem dat als gevolg van bovengenoemde  regeling hun begeleiding en/of opvang kwijt gaat raken?

-          Is het college alert op de problemen die hierdoor kunnen ontstaan, zoals vereenzaming en druk en spanning in (probleem-)gezinnen? Zijn er voldoende alternatieven?

-          De MJPB 2010-2013 spreekt in deelprogramma 05.3 over ketendienstverlening Awbz en WMO. Hoeveel financiële middelen worden hiervoor uitgetrokken en hoeveel mensen kunnen hierdoor geholpen worden?

-          Hoe gaat de gemeente diegenen die geen recht meer hebben op opvang en/of begeleiding monitoren?

-          Uit onderzoek blijkt dat nu al 20% van de mantelzorgers overbelast is. Door de nieuwe regeling zal de druk op hen toe gaan nemen. In hoeverre ontwikkelt de gemeente Arnhem beleid om mantelzorgers extra te ondersteunen? (Afgezien van het mantelzorgcompliment.)

 

 

 

 

« Terug