Het loodzware laatste loodje

finishwoensdag 10 februari 2010 10:36

De laatste raadsvergadering voor de verkiezingen zit erop. Een vergadering waarin de ChristenUnie helder maar kritisch was.

Rijnboog

De raadsvergadering begon met een debat over Rijnboog. De SP wilde voor de verkiezingen duidelijkheid over de standpunten van partijen die zich in de media zacht gezegd wat twijfelend en nonchalant uitlieten over de haven in het Rijnboogplan. Groen Links vindt dat logisch, want het is nou eenmaal campagnetijd. Opmerkelijk is dat de nieuwe lijsttrekker van Groen Links, Sjaak van ’t Hof in een radio-interview onze voormalige fractievoorzitter Piet van Dijk aanhaalde. Hij kon zich wel vinden in de lijn van de ChristenUnie. Wij zijn benieuwd hoe dicht Groen Links ons in werkelijkheid is genaderd..  

Het CDA heeft al diverse malen verzucht dat we na het preferendum wat langer hadden moeten nadenken over die grote haven met sluis. Want anders…ja, wat eigenlijk? Na het preferendum heeft de ChristenUnie opgeroepen om niet te snel te kiezen voor de haven met sluis. Vooral de geringe opkomst was reden voor bezinning. Hoewel sommige partijen toen onze oproep steunden, werd toch in vliegende vaart gekozen voor de haven met sluis. De VVD houdt nog alle mogelijkheden open, laat het afhangen van de financiële haalbaarheid en eet zodoende nog van twee walletjes mee. Op zich begrijpelijk als je, zoals de VVD, denkt aan collegedeelname, maar onduidelijk is het wel.

De ChristenUnie ziet te grote financiële, bestuurlijke en technische risico’s, en vindt daarom dat er gekozen moet worden voor een ander concept waar water en ontmoeten centraal staan.  We respecteren de eerder genomen raadsbesluiten, maar voorzien grote problemen in de toekomst. Van die kritische en bezorgde houding heeft de ChristenUnie nooit een geheim gemaakt.

Schuytgraaf

We stelden ook de gebiedsvisie voor Schuytgraaf vast.  Wij zijn blij dat we in Schuytgraaf blijven kiezen voor kwaliteit. De ChristenUnie diende drie voorstellen in, die allemaal aangenomen werden. Een motie om het college op te dragen om beeldkwaliteitplannen, bestemmingsplannen en kavelboeken op elkaar te laten aansluiten. Hard nodig omdat daarmee de rechtszekerheid van kopers en bewoners beschermd wordt. Daarnaast een motie om heldere afspraken te maken en te communiceren (!) over de toegankelijkheid van het groen in de wijk. Daar is in de wijk veel behoefte aan. Tenslotte hebben we via een amendement het verplaatsen van de historische Schutgraafseweg tegen gegaan. Een weg waarvan in 2007 nog werd gezegd dat deze niet verplaatst mocht worden, omdat deze “een verwijzing naar het verleden vormde”.  (Net zo belangrijk of nog belangijker dan de pui van Noach!)

Binnenstadvervoer

Ook stond de nieuwe regeling voor het vervoer in de binnenstad (laden en lossen) op de agenda. Op zich een goede regeling omdat het de complexiteit van de regelgeving terugdringt, een kostendekkende legesstructuur bevat en minder overlast tijdens openingstijden van winkels oplevert. (tot 11.00 uur uitrijden) Toch zagen wij, en ook de vervoerders, nog wel een risico en dat is het risico van meer wagens in de binnenstad. We wilden daarom via het amendement voorstellen vervoerders met 15  adressen of meer de gelegenheid te bieden tot 13:00 uur hun rit af te ronden. Voordelen hiervan zijn:

-          Efficiënte bevoorrading;

-          Daarmee kostenbesparing voor de vervoerder;

-          Lagere milieubelasting;

-          Minder verkeer tijdens venstertijden.

Het amendement haalde het net niet, en dat is vooral vanwege milieuredenen spijtig! De vervoerdersorganisaties hebben ons bedankt voor onze inzet, en overwegen nu stappen tegen de gemeente. 

Hart voor de wijk 

Een punt dat ook op de agenda stond, maar vanwege tijdgebrek alleen maar gestemd werd, was de methodiek Hart voor de Wijk.

Dit hadden we erover willen zeggen:

De CU-fractie, die veel bewaart, heeft eens gekeken wat er in de loop der tijd in Arnhem is geschreven en onderzocht over de wijken.  Nou, tjonge, een hele boekenplank vol.  Stad in Balans, doorontwikkeling Stad in Balans, Wijkmonitor, nota’s wijkgericht werken en met als klapper het dure onderzoek van BMC in 2004, met als titel De Som der Delen, en dan nu weer Hart van de Wijk.

Ik zal namens de CU voor deze methodiek stemmen. Maar vooral omdat er nu echt snel iets moet gebeuren, want aan nog een nieuw stuk in de boekenkast heeft niemand iets. Het is na al die jaren ploeteren nu tijd voor actie in het stadhuis. De wijken zijn allang zover..!  We hopen van harte dat daarna het mes aan twee kanten snijdt: enerzijds voor bewoners een goed en bruikbaar overzicht van alles wat er in de wijk is, anderzijds een manier om te komen tot meer efficiency en prestatie-afspraken. In de commissie is ook al door ons geopperd om voor het inzetten van deze methodiek een of meerdere studenten in te schakelen. Als stage of afstudeerproject.

De CU zegt in het verkiezingsprogramma dat een sterke stad , een stad is waar mensen op en goede manier met elkaar samenleven. Daarom zijn wij blij met de vormgeving van ons amendement Alles in Kaart uit 2008, en verder wensen we iedereen die hiermee bezig gaat veel wijsheid en snelheid toe.

 

« Terug