Vragen over opvang tienermoeders

moeder en kindvrijdag 10 september 2010 11:29

Lees hier de vragen die de ChristenUnie deze week aan het college heeft gesteld over de hulp aan en opvang van tienermoeders in Arnhem.

Geacht college,

Met goede opvang en begeleiding van tienermoeders die zichzelf niet kunnen redden, sla je een dubbele slag. Niet alleen heeft de jonge moeder meer kans een gezond en (financieel) zelfstandig leven op te bouwen, ook het kind heeft baat bij een stabiele leefomgeving.

Bij een bezoek dat de ChristenUnie dit voorjaar aan de crisisopvang van Iriszorg bracht, bleek dat het aantal tienermoeders (waaronder ook de wat “oudere” jonge moeders worden verstaan) dat daar aanklopt aanzienlijk is. Nu, een half jaar later is dat nog steeds zo. Er zijn altijd wel een of meerdere tienermoeders die gebruik maken van de kortdurende opvang aldaar. Echter, langdurige zorg en begeleiding kan men daar deze vrouwen uiteraard niet bieden. En adequate doorstroommogelijkheden zijn er na de korte periode in de crisisopvang in Arnhem niet.

Navraag over opvang en vooral begeleiding van tienermoeders  en een onderzoekje naar cijfers leverde o.a. het volgende op:

-          Het Rijk levert een impulsbijdrage aan gemeenten voor hulp en opvang van tienermoeders als die gemeente daar beleid voor heeft ontwikkeld.

-          Het aantal tienermoeders in Arnhem is bij de gemeente onbekend.

-          De vrouwenopvang HERA besteedt bij de ‘Centrale Intake voor opvang en hulpverlening’ speciale aandacht aan tienermoeders. Echter, bij HERA is vooral mishandeling een indicatie voor hulp/opvang, terwijl veel tienermoeders niet in een mishandelingsituatie verkeren.

-          In 2009 hebben 66 tienermoeders tot 24 jaar HERA gebeld voor informatie, advies en opname.  Hiervan zijn 38 opgenomen in de opvang. (De capaciteit is niet groot; bij een overschrijding van het aantal aanvragen voor opvang wordt doorgestuurd naar opvanglocaties in de regio, o.a. Apeldoorn) In het eerste halfjaar van 2010 zijn de volgende cijfers bekend: 23 meisjes tot 18 jaar opgevangen, waarvan 5 met kind.

-          HGM geeft voorlichting over/voor tienermoeders.

-          Lindenhout heeft ook een meidenopvang, (minder grote aantallen, maar zwaardere problematiek)

-          Er zijn (incidentele) gespreksavonden voor tienermoeders, o.a. in de Madser. 

Veel tienermoeders kunnen zichzelf prima redden. Vooral als ze een adequaat sociaal netwerk om zich heen hebben; een omgeving die hen stimuleert en helpt bij scholing, kinderopvang, opvoeding, huisvesting en financiën. Het zijn vooral de tienermoeders die geen of een slecht functionerend sociaal netwerk hebben die in de problemen komen. Bij de crisisopvang van Iriszorg ziet men daarnaast dikwijls bijkomende problematiek, zoals schulden, meerdere losse relaties, en het niet-geschoold zijn. Hierdoor lukt het deze vrouwen niet een (financieel) gezond zelfstandig leven op te bouwen voor henzelf en voor hun kind. Vanzelfsprekend is begeleiding hierbij niet iets dat in enkele weken is afgerond. 

De ChristenUnie is van mening dat het in Arnhem enerzijds ontbreekt aan noodzakelijke, langdurige en grondige begeleiding van tienermoeders, en anderzijds aan een overzichtelijk verwijssysteem, en heeft daarom de volgende vragen aan het college: 

  1. Kan het college aangeven of, en zo ja hoe de impulsbijdrage van het Rijk bestemd voor hulp en opvang aan tienermoeders wordt besteed? Oftewel; is er in Arnhem beleid voor ontwikkeld?
  2. Is het college ervan op de hoogte dat, zoals men bij de crisisopvang van Iriszorg constateert, doeltreffende doorstroommogelijkheden voor tienermoeders ontbreken?
  3. Is het college bereid te onderzoeken of het mogelijk is in Arnhem de langdurige opvang en begeleiding van tienermoeders vorm te geven, waarbij de hulp gericht is op moeder en kind?
  4. Dit onderzoek evt. regionaal uit te voeren, in overleg met bijvoorbeeld de provincie?
  5. Is het college bereid te zorgen voor een overzichtelijk verwijssysteem voor tienermoeders, en er zorg voor te dragen dat dit bekend gemaakt wordt bij alle betrokken instanties (waaronder Crisisopvang van Iriszorg, Pactum , Lindenhout, ROC’s, woningcorporaties, HGM en huisartsen). 

Namens de ChristenUnie Arnhem, 

Addy Plieger-Bos

 

« Terug