Sneeuw en gladheid

sneeuwschuiverdinsdag 04 januari 2011 19:02

In een brief aan de raad legt het college het strooi- en schuifbeleid uit. Wat blijkt? Vanwege de huidige contracten kan het momenteel niet beter. De ChristenUnie wil maandag 10 januari samen met diverse andere partijen hierover aanvullende vragen stellen, omdat het toch echt anders moet.

Op 29 december jl. ontving de raad een memo m.b.t. de stand van zaken rond de gladheidbestrijding. De conclusie die daaruit getrokken kan worden is dat er middels de nota ‘’uitglijden of niet” uit 2003, keuzes zijn gemaakt waaruit  contracten met diverse aannemers zijn voortgekomen.  De mogelijkheden om adequaat te strooien en te vegen zijn dus relatief beperkt. Daarnaast is er een zouttekort ontstaan.

Doordat er veel sneeuw viel in verschillende etappes ontstonden er grote problemen in de hele stad, die inmiddels al breed zijn uitgemeten. Niet alleen lastig en vervelend, maar veelal ronduit gevaarlijk. Opvallend daarbij was dat er ook grote onduidelijkheid was over de diverse vuilophaalrondes. (Bij navraag wist men bij de gemeente niet wat Sita van plan was.)

Na een kleine ronde in andere steden, blijkt dat Arnhem het zichtbaar (en voelbaar) slechter doet als het gaat om gladheidbestrijding.

De ChristenUnie en de andere hieronder genoemde partijen trekken de conclusie dat de nota gladheidbestrijding verouderd is en dat het  daarnaast ontbreekt aan een soort draaiboek waarin alle partners betrokken zijn, waaronder de Sita. Ook moet er een dringender beroep op de Arnhemse inwoners gedaan worden om, zover ze daartoe in staat zijn, zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het sneeuwruimen in hun eigen straat/buurt.

Daarom de volgende vraag aan het college: 

-          Wil het college toezeggen dat ze de nota gladheidbestrijding uit 2003 gaat herzien, en deze nieuwe nota de raad voor 1 oktober 2011 ter besluitvorming voor te leggen. De vernieuwde nota moet gericht zijn op het sluiten van realistische contracten met aannemers, die passen bij de  Arnhemse situatie, nl. een groot hellend deel met smalle wegen, twee bruggen, en een uitgebreid fietsennetwerk. Ook dient de nieuwe nota een draaiboek te bevatten waarin beschreven staat hoe er gecommuniceerd wordt met o.a. afvalophaaldiensten, scholen, ouderenvoorzieningen en natuurlijk met de inwoners van Arnhem.

« Terug