ChristenUnie stemt in met gemeentebegroting Arnhem

woensdag 03 december 2014 11:18

Op 3 november hebben we ingestemd met de meer-jaren-programma-begroting (MJPB) van de gemeente Arnhem. Dit is misschien geen nieuws omdat de ChristenUnie zelden tegen een begroting stemt, om het regeringsproces niet onnodig te belemmeren. Toch hebben we, om meerdere redenen, sterk getwijfeld of we moesten instemmen met de MJPB.

Verwarrend Proces

Het proces omtrent de MJPB was dit jaar verwarrend. Normaal verschijnt er voor de begroting een perspectiefnota. Deze nota biedt stof voor een goede discussie over het perspectief voor onze stad: waar willen we heen en welke routes kiezen we? Mede op basis van deze discussies wordt er een MJPB opgesteld. Ditmaal ontbrak de perspectiefnota waardoor de oppositie een moment van inspraak werd ontnomen. Hierdoor kon de oppositie enkel koerswijzigingen aanbrengen bij het vaststellen van de begroting. Deze bewegingsruimte bleek echter beperkt omdat de coalitie stug vasthield aan ‘hun’ begroting. Gelukkig haalden twee ChristenUnie voorstellen de eindstreep: amendement ‘Groene kans’. De motie over de Jansbeek werd door het college overgenomen. 

Greep uit de gemeentelijke spaarpot

Om de MJPB sluitend te krijgen is er flink in de spaarpot van de gemeente gegrist. Enerzijds was dit misschien noodzakelijk i.v.m. de zware rijksbezuinigingen. Toch had de ChristenUnie liever gezien dat structureel toenemende lasten vaker zouden worden opgevangen aan de inkomenskant. Met het huidige beleid slinken onze algemene reserves razendsnel en dat is onverantwoord. De begroting is dus weliswaar sluitend, maar biedt naar ons idee weinig financieel draagvlak voor de toekomst. 

Weinig visie en ambitie

In het algemeen sprak er weinig visie en ambitie uit de begroting. Natuurlijk is de coalitie druk met het managen van de decentralisaties, maar de ChristenUnie had graag iets meer concrete beleidsplannen gezien, bijvoorbeeld voor de zuidelijke binnenstad. Ook waren we het soms radicaal oneens met de inhoud van de begroting, bijvoorbeeld bij een zware bezuiniging op de Rekenkamer. Juist nu de gemeente meer verantwoordelijkheid krijgt is een krachtige rekenkamer van groot belang. Een zware bezuiniging op de rekenkamer is daarom niet alleen onbegrijpelijk, maar ook erg dom. 

Voor of tegen?

We kijken terug op een warrig begrotingsproces waarbij coalitie en oppositie vaak lijnrecht tegenover elkaar stonden. De oppositie wil graag meespelen, maar voelt zich door de coalitie buitenspel gezet. Waarom zouden we voor een begroting stemmen wat vooral een product is van afspraken binnen de coalitie?

Ondanks grote twijfel hebben we besloten om voor te stemmen in een poging om een brug te slaan tussen oppositie en coalitie. Niet omdat we zo tevreden waren met de MJPB (integendeel), maar als daad waarmee we in de toekomst tot een betere samenwerking tussen coalitie en oppositie proberen te komen. Natuurlijk blijven wij onverminderd scherp en kritisch op de punten die we als ChristenUnie belangrijk vinden. Hierbij zullen we ons gedragen als de waakhond zoals u ons kent: trouw en constructief, en waar nodig fel en doortastend.

« Terug