Mening ChristenUnie over de meerjarenprogrammabegroting Arnhem

Meerjarenprogrammabegroting 2016 Arnhemdinsdag 20 oktober 2015 20:51

Nieuwe aanpak ‘Van Wijken Weten’

Het college ziet zich geplaatst voor grote bezuinigingsopgaven. Dat komt doordat de rijksoverheid flink gesnoeid heeft in de budgetten waarmee de gemeente o.a. de uitkeringen of zorg betalen. Gewoon bezuinigen levert niet genoeg op om deze taakstellingen te halen. Daarom kiest Arnhem voor een nieuwe koers. Ambtenaren gaan letterlijk de wijk van dichtbij besturen. Dat betekent dat zij ook in de wijk hun werkplekken krijgen. In samenspraak met wijkbewoners zullen daar beleidskeuzes worden gemaakt. Dit alles natuurlijk binnen de kaders die de gemeenteraad hiervoor aangegeven heeft. Elke wijk apart kan op deze manier accenten leggen op de wijze waarop en waarvoor budget aangewend wordt. Van inwoners wordt een grotere betrokkenheid verwacht bij het bestuur van hun wijk.

Vanaf 1 oktober 2015 wordt deze nieuwe manier van lokale besturen uitgeprobeerd in twee pilotwijken. Dit zijn De Laar / Elden en Presikhaaf. Opvallend hierbij is dat de budgetten die deze wijken toebedeeld krijgen redelijk overeenstemmen, maar statistisch zijn er aanzienlijke verschillen tussen deze twee wijken te noemen. Ook heeft de uitvoering van de pilots in De Laar / Elden en Presikhaaf geen winstoogmerk zodat onduidelijk blijft of deze nieuwe wijze van lokaal besturen ook de baten oplevert die het stadsbestuur ervan verwacht.

Coöperatieve houding van overheid welkom

De ChristenUnie kan in grote lijnen instemmen met de begroting. We steunen de gedachten achter de plannen van wijken weten en stad op de kaart. In het verleden pleitte de ChristenUnie er al voor dat de overheid een coöperatieve houding aanneemt. En dat wijkgericht werken het uitgangspunt moet zijn. (Dit staat ook in ons verkiezingsprogramma 2014 – 2018.)

Geef de nieuwe aanpak een eerlijke kans

De ChristenUnie deelt niet die mate van vertrouwen die het college stelt in de financiële voordelen van het programma van wijken weten. Graag had onze fractie dan ook gezien dat de proeven met het dichterbij organiseren van lokaal bestuur, baten op zouden leveren. Hiermee hopen we duidelijkheid te krijgen overde de vraag of de stad ook die bezuiniging van €10 miljoen per jaar weet te realiseren.
Natuurlijk is het niet sympathiek om wijken uit te kiezen voor een pilot en die dan een bezuiniging op te leggen. Maar het was toch ook niet ondenkbaar geweest dat de voordelen van de pilot – effectiever, dus goedkoper bestuur, dichtbij de burger georganiseerd – ten voordele van de pilotwijken had kunnen komen. De fractie werkt nog aan een amendement die dit mogelijk moet maken.
In het verleden hebben we gezien dat het niet goed is om vast te houden aan een plan dat gewoon niet werkt. (Zoals het 1000 banen plan.) De ChristenUnie vindt dat “van wijken weten” een eerlijke kans moet krijgen. Maar we verwachten ook van het college dat het tijdig aan de rem trekt als blijkt dat het onverhoopt niet gaat werken.

Pas op voor burgermoeheid

In dit verband wijst onze fractie op het gevaar van burgermoeheid. Terwijl we zien dat de betrokkenheid van inwoners bij verenigingen, stichtingen, kerken, sportclubs en politiek afneemt en individualisering toeneemt wordt van diezelfde burger meer betrokkenheid verwacht op onder andere de buurvrouw of buurman, de buurt, de groenvoorzieningen en vele andere zaken. De lokale overheid moet als het ware aanvoelen wanneer welke rol nodig is. Met het bestuur dichtbij de burger kan hier sneller in geschakeld worden.

Controleer beleid, herstel de Rekenkamer

Er zitten ook wat zaken in de begroting waarvan de ChristenUnie denkt dat het anders en zelfs beter kan. De ChristenUnie denkt dat de veranderingen in het sociale domein roepen om een versterking van beleidscontrole. Daarom pleiten wij nogmaals voor een sterke rekenkamer. In het coalitieakkoord spraken D66, SP, GroenLinks en CDA af om het budget van de rekenkamer sterk te kortwieken. De leden van de rekenkamer concludeerden dat hun werk daarmee onmogelijk wordt gemaakt en kondigden daarom hun vertrek aan. Sinds 1 oktober heeft de gemeente Arnhem geen functionerende rekenkamer meer.
De ChristenUnie heeft een amendement in voorbereiding dat een groter budget toebedeelt aan de rekenkamer. Voorstellen ten aanzien van de inrichting van de rekenkamer zullen bij de behandeling van het raadsvoorstel rekenkamercommissie door onze fractie naar voren worden gebracht.

Wees transparant over onderwijsbudget

De opmerkingen over het budget voor onderwijshuisvesting riepen vragen op bij de ChristenUnie. Bij de beantwoording van onze vragen over dit budget viel vooral het gebrek aan transparantie op. Er blijft fors geld over... Maar hoeveel dan ongeveer? En hoe groot was het budget dan eerst? De berekening blijkt een beraming te zijn. De ChristenUnie fractie wil goed geïnformeerd deze begroting kunnen overwegen. We verwachten dan ook van het college dat zij ons hierin meenemen.

Breng coöperatieve stad in de praktijk

Een begroting gaat om budgetten en de verantwoording daarvan. Budgetten die sterk beïnvloed werden door de maatregelen en keuzes die de rijksoverheid heeft gemaakt. Natuurlijk hebben die keuzes een beperkend effect gehad op de financiële armslag van het college. Anderzijds waren die keuzes de aanleiding om vernieuwend te gaan denken. Om bestuur dichterbij de burger te gaan organiseren. Effectiever (goedkoper) maar ook meer beïnvloedbaar door inwoners. Dat betekent dat de lokale overheid meer in gesprek moet gaan met de inwoners. Niet simpelweg meer draagvlak zoeken. Maar vanuit consensus en gedeelde idealen een richting inslaan. En met “lokale overheid” bedoelen we niet alleen het college, maar ook de raadsfracties onderling. De fractie ChristenUnie staat hiervoor open. Voor een coöperatieve stad.

Daniël Becker
Raadslid ChristenUnie Arnhem

« Terug