Bijdrage Nathalie Nede tijdens behandeling perspectiefnota

Nathalie Nede
Door Nathalie Nede op 13 juni 2024 om 00:08

Bijdrage Nathalie Nede tijdens behandeling perspectiefnota

We hebben het hier vanavond al een aantal keer gehad over kerntaken en ambities. Maar als we het hebben over dingen die we moeten doen, wil ik het ook graag hebben over dingen hoe we die dingen doen.


Spreek de waarheid tegen elkaar, oordeel naar waarheid in uw poorten, met een oordeel dat de vrede dient.

Een oproep uit Zacharia, die wij waarschijnlijk allemaal kunnen onderschrijven. We moeten de waarheid spreken, oprecht zijn en in vrede met elkaar leven. De waarheid spreken is niet alleen een gunst aan een ander. Maar ook aan jezelf. En het versterkt de band tussen de verschillende partijen.

Voor ons liggen de Perspectiefnota en de Jaarstukken. We kijken vooruit en blikken terug. Daarbij moeten we eerlijk naar elkaar zijn en beoordelingen maken die onze stad dienen.

Dat brengt mij bij het amendement  “Gemeenteraad blijft controleren”, mede ingediend door VVD en D66. Waarbij het belangrijk is om eerlijk te zijn over hoe het gesteld is met de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur. Deze onderzoeken zijn een hulpmiddel voor de gemeenteraad, om naar waarheid te beoordelen of we met ons beleid de inwoners dienen. Daarom dienen wij een amendement in om in deze Perspectiefnota goed op te nemen dat wij deze onderzoeken blijven doen, volgens de regels die we in de financiële verordening hebben opgenomen. Dat het gereserveerde budget niet nodig is, zien wij als mooi meegenomen.
Ook de motie, mede ingediend door de SP, over het registreren van aanvragen en afwijzingen omtrent doelgroepenvervoer is bedoeld om naar waarheid en oprecht in onze stad te kunnen beoordelen. Zijn de maatregelen die we hebben genomen effectief, maar belangrijker nog, is ons beleid eerlijk en dient het onze inwoners?

Tot slot een amendement waarin wij vragen om naast samenwerkingspartners ook de bewoners, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de doorontwikkelingen in het sociaal domein. Daarmee zeggen wij niet dat dit niet gebeurd, maar we dat het van groot belang is om deze partijen te betrekken en te erkennen.

Dan kort over de moties die wij mee indienen:

Subsidies voor lange termijn: Dit geeft rust aan de organisaties en de mensen die gebruik maken van deze voorzieningen. Ook met het geven van langere subsidies spreken we de waarheid naar deze organisaties. Dat ze van waarde zijn en dat we willen dat zij hun werk, dat onze stad dient, kunnen voortzetten.

Maatschappelijke diensttijd. Een belangrijk middel om in vrede met elkaar te leven. Door dienstbaar te zijn aan elkaar.

De vuurwerkshow. Naar aanleiding van de bespreking in de raadskamer hebben wij als indieners een andere dekking gezocht. Wij hopen dan ook dat deze motie op een meerderheid kan rekenen. Desondanks wil de CU toch benoemen dat wij, als we het hebben over waarheid spreken, niet vinden uit te leggen dat een eerder gemaakte afspraak: Een afsteekverbod en een vuurwerkshow, zo maar aan de kant wordt geschoven, terwijl er dan een nieuw voorstel voor een ander evenement wordt gedaan, waar dan wel geld voor wordt vrijgemaakt. Als we kijken naar alle pijnlijke keuzes die we hier moeten maken, vinden wij het not-done dat het college de keuze maakt om juist nu een bid te doen op Roze Zaterdag. Een eenmalige festiviteit, voor een selecte doelgroep. In plaats van een vuurwerkshow voor alle Arnhemmers, zoals we eerder met elkaar hebben afgesproken.
Daarmee geven wij ook direct aan tegen voorstellen te stemmen die met nieuwe initiatieven komen die veel geld kosten en wat ons betreft niet de urgentie hebben dat het nu moet gebeuren.

Dan zijn er nog enkele moties ingediend die nog niet in de raadskamers zijn besproken. Over een paar wil ik kort iets zeggen.

Dan de moties met betrekking tot Gaza, Israël en Palestina.

Zoals al is gebleken is de tijd nu te kort om dit goed te bespreken. Los daarvan is dit langslepende conflict groter dan wij. Het is een geestelijke strijd, die wij hier met z’n 39en niet op gaan lossen.

Wat betreft het verzoek om banden met Israëlische instellingen en organisaties inzichtelijk te maken zijn wij geschokt dat DENK dit voorstel doet. Wij kennen DENK als een partij die zich inzet voor de kennis en bewustwording rondom de Holocaust. En die Holocaust is juist begonnen met het registreren van dergelijke informatie.

Wat betreft het oproepen tot erkenning van de Palestijnse staat: Gaf DENK zojuist aan niet de 2 staten oplossing te bedoelen. Daarbij wees DENK Israël aan als de enige reden waarom dit niet zou lukken. Dat betwisten wij. Maar wat ons meer zorgen baart is wat betekent deze oproep, voor 1 staat, de Palestijnse, dan voor Israël? En deze vragen zou de CU graag aan de DENKfractie stellen, maar die is niet meer in de gelegenheid om die te beantwoorden. Wellicht dat het college kan toelichten hoe zij dit interpreteren.

Tot slot is de CU van mening dat deze moties niet bijdragen aan verbinding, maar juist mensen en groepen tegen over elkaar zet. De CU zal dan ook tegen deze moties stemmen, omdat dat naar ons oordeel de vrede dient.

Labels: