Agendering 20 maart jl. inzake toegankelijkheid markt Arnhem

Ab Zijlstra
Door Ab Zijlstra op 9 april 2024 om 11:01

Agendering 20 maart jl. inzake toegankelijkheid markt Arnhem

Afgelopen woensdag 20 maart heeft de ChristenUnie samen met Burger Belang Arnhem de begaanbaarheid en toegankelijkheid van de markt aan de orde gesteld. Bij deze bespreking waren er vier insprekers uit de stad, waaronder ook het APCG (Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten).

Na de insprekers en onze inbreng op dit onderwerp, was iedereen het er snel over eens dat dit zo snel mogelijk moet worden opgelost. De gemeente gaf eerder aan dat de markt niet ontoegankelijk is, maar de ervaringsdeskundigen vertellen ons dat de markt niet toegankelijk is. De ChristenUnie hecht grote waarde aan de visie van de ervaringsdeskundigen en daar willen wij graag gehoor aan geven.

Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de raad, was duidelijk te merken dat ook de andere politieke partijen graag een oplossing voor dit probleem willen. We kunnen dan ook wel spreken van een zeer succesvolle bespreking en agendering van dit thema in de raad. Ook het gesprek met de betrokken wethouder Bob Roelofs was zeer constructief. De wethouder zegde al snel toe om volgende maand met een raadsbrief te komen, waarin verschillende scenario’s zullen worden voorgesteld, inclusief de financiële onderbouwing van deze scenario’s.

Zodra als wij deze raadsbrief hebben ontvangen, zullen we deze agenderen en met de raad gaan praten over het kiezen van een oplossing richting voor dit probleem.

Wordt vervolgd!

Zie hieronder de inhoudelijke verwoording van het agenda initiatief.

In antwoord op de gestelde artikel 44 -vragen gaf de portefeuillehouder aan dat de weekmarkt in 2016 is heringericht. Toentertijd was de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (AST) nog niet voorgelegd aan en vastgesteld door de gemeenteraad. In 2018 is er onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de Markt. De belangrijkste conclusie uit het advies is dat de keuze voor de afwerking van de kasseien ‘’wellicht voor rolstoel- en scootmobielgebruikers een iets minder comfortabele situatie oplevert, maar daardoor niet ‘ontoegankelijk’ is’’.

Het advies luidde daarom geen aanvullende maatregelen te treffen, omdat dit vanuit de gangbare toegankelijkheidsnormen niet nodig is. Ondanks dit advies is wel besloten de grootste hoogteverschillen van de keien af te slijpen. De portefeuillehouder gaf aan het niet opportuun te vinden de Markt nu aan te passen. Volgens het college vallen de huidige hoogteverschillen binnen de wettelijke kaders en de Markt heeft nu geen groot onderhoud nodig. Wij – Burger Belang Arnhem en ChristenUnie – hebben inmiddels begrepen dat het niet om een wettelijk kader gaat, maar om een algemeen gehanteerde richtlijn, die volgens ons voldoende ruimte biedt om aan de bezwaren van mensen met een fysieke handicap tegemoet te komen.

Wij streven ernaar dat Arnhem ook voor mensen met een fysieke beperking geen obstakels kent. Dat is volgens ons pas een inclusieve samenleving en sluit naadloos aan bij het coalitieakkoord. Dat aanpassing van de bestrating een investering vergt realiseren wij ons terdege. Dit mag volgens ons echter geen reden zijn om groepen uit te sluiten. Zowel de beantwoording op de rondvraag alsook de beantwoording van de artikel 44-vragen door de portefeuillehouder zijn daarom voor ons aanleiding om nader met de raad, de portefeuillehouder(s) en onder andere een vertegenwoordiging van het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten in gesprek te gaan en duiding te geven aan de huidige situatie. Graag op korte termijn op de agenda van de raad(skamer).

Wethouder Roelofs zegt toe in april 2024 via een raadsbrief de raad te informeren over de mogelijke oplossingen om de weekmarkt toegankelijk te maken

Labels: