Start

13 November 2020

Alle voorstellen van de ChristenUnie zijn aangenomen bij de behandeling van de begroting

Fractievoorzitter Daniël Becker verwees in zijn betoog bij de begrotingsraad naar de Bijbelse vraag uit Jesaja: “Wat is er van de nacht?” Een herkenbare vraag in deze moeilijke tijd. Wanneer wordt alles weer normaal? 
Intussen werkt de ChristenUnie fractie onverminderd door.

De ChristenUnie stelde voor om instellingen waaronder kerken, meer te betrekken bij de aanpak van de coronacrisis. Dit voorstel kon op veel bijval rekenen vanuit de raad.
Het college stelt de raad voor een groot cultuurgebouw te bouwen voor Oostpool en Introdans in combinatie met renoveren van het Stadstheater. De ChristenUnie ziet meer mogelijkheden dan die twee opties, en het lukte de ChristenUnie om daarvoor ruimte te scheppen met het amendement: ‘Huisvesting cultuurorganisaties’.

Onze stad kent een groot aantal inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie zoals een diploma of een certificaat wordt door werkgevers doorgaans hoog gewaardeerd. Het college krijgt met het amendement van de ChristenUnie de opdracht om hier meer werk van te maken.

De gemeenteraad stemde ook in met de motie die het college oproept om medewerkers met autisme in de gemeentelijke organisatie beter te faciliteren. Autisme is een onzichtbaar probleem, in al z'n verschijningsvormen, waarvoor de ChristenUnie dus specifiek aandacht vraagt van het college.

Om nog meer inwoners te kunnen bereiken met de uitzendingen van de gemeenteraad stelde de ChristenUnie voor om die uitzendingen van ondertiteling te voorzien. Ook dit voorstel werd met een ruime meerderheid aangenomen.

En… “Wachter, wat is er van de nacht?..” 
“De ochtend komt, maar de nacht duurt nog voort…”

De coronacrisis maakt het stadsbestuur nog meer dan anders afhankelijk van uw gebeden.

ChristenUnie doet voorstellen bij de begrotingsbehandeling.

7 November 2020

De fractie van de ChristenUnie heeft verschillende wijzigingsvoorstellen gedaan bij de begroting. Woensdag 11 november zal blijken of deze op een meerderheid kunnen rekenen in de gemeenteraad.

Zo breekt de ChristenUnie (opnieuw) een lans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het blijkt dat een groot deel van deze mensen geen diploma of certificaat hebben dat hen in staat stelt werk te vinden. Door middel van ons amendement ‘Iedereen een startkwalificatie’ wordt het beleid meer gericht op het opleiden van deze inwoners. Met een diploma op zak is het een stuk makkelijker om werk te vinden.

Meer weten? Via deze pagina: https://www.arnhem.nl/Bestuur kunt u allerlei informatie achterhalen.

Verslag Kascontrole 2019

In de afgelopen maanden heeft de controle plaatsgevonden langs digitale weg en betrof de cijferopstelling.

Deze sluit aan op de opstelling van 2018 en we hebben alles tot nu toe in orde bevonden. 

Helaas hebben we dus de facturen en bankafschriften niet materieel kunnen controleren.

Wellicht dat we dat in het komend half jaar nog kunnen doen.

Maar in afwachting daarvan stellen we voor de penningmeester te dechargeren van het gevoerde beleid.

 

Piet van Dijk

Jan Willem Overwater

Arnhem  26 juni 2020.

Van de waan van de dag naar dagelijkse realiteit

De overheidsmaatregelen beperken het dagelijks leven steeds meer om zo de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Hiermee wordt onze bewegingsvrijheid steeds kleiner. Samen genieten, samen sporten en sociale contacten worden afgeraden.

Onze leefwereld wordt dan wel kleiner, voor onze horizon hoeft dat niet te gelden. We moeten oog houden voor hen die we nu niet meer zomaar tegenkomen.

De komende weken beleven wij met elkaar een nationale crisis. In dergelijke dagen komt vaak het mooiste van de mens naar boven, maar soms zien we ook het slechtste zich manifesteren.

Politici houden zich graag bezig met de waan van de dag. Toch heeft geen enkele fractie schriftelijke vragen ingediend over de voorraad toiletpapier in het stadhuis. En ik denk ook dat dit niet meer gaat gebeuren. Het is duidelijk dat het nu menens is.

Van de waan van de dag naar de dagelijkse realiteit van samen aanpakken! Samen zorgen voor kinderopvang, samen zorgen dat onze vitale diensten zoals de zorg, hulpverlening en logistiek blijven functioneren. Wij kunnen elkaar daarin helpen. Bied uw naasten uw hulp aan.

Helaas is het niet verstandig om in groepen bij elkaar te komen, maar “waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben Ik in het midden van hen!” (Mattheus 18 vers 20) Laat uw huis een plaats van aanbidding zijn.

De ChristenUnie fractie blijft natuurlijk haar werk doen, maar dan zonder te vergaderen.

Naar een betere schuldhulpverlening in Arnhem

Op 11 maart heeft de Arnhemse gemeenteraad ingestemd met de nieuwe Visie Schulddienstverlening.

(Hierna zal de vertrouwde term schuldhulpverlening gebruikt worden.)

De afgelopen jaren bleek namelijk dat slechts een klein deel van de mensen die kampen met schulden, bereikt werd door de Arnhemse schuldhulpverlening. Van de naar schatting 16.000 mensen (voor een deel gezinnen) werden er slechts 2.000 bereikt. Dat moet anders en dus is het college van B&W hiermee aan de slag gegaan.

Tussen begin december en 11 maart heeft de gemeenteraad enkele keren gesproken over dit onderwerp, waarbij de bijdrage van de ChristenUnie werd geleverd door de nieuwe fractievolger Rick Jansen. (Hij leverde dit stukje ook aan:)

Voor ons als ChristenUnie waren enkele onderdelen belangrijk:

  • In het visiestuk zijn de achterliggende waarden beschreven. Een belangrijk element daarin is de nadruk op de menswaardigheid van de hulpvrager. Dus dat een schuldenaar niet alleen een probleem met schulden heeft, maar dat hij of zij een mens is van vlees en bloed, die met respect en waardigheid moet worden benaderd. Dat ondersteunen wij van harte.

  • We hebben gewezen op incassobureaus die schulden, en daarmee de schuldenaars, zien als winstobject. Daarom zijn we blij dat de wethouder heeft toegezegd ons voorstel om malafide bureaus te kunnen aanpakken mee te nemen in de ontwikkeling van een gemeentelijke website.

  • Vrijwilligers zijn een goede ondersteuning voor mensen in schulden. Ze staan vaak dichterbij dan professionals. Daarom hebben wij een wijzigingsvoorstel ingediend om de eigen rol van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op te nemen in de visie. Dit wijzigingsvoorstel is unaniem door de raad aangenomen.

  • Kinderen zijn vaak de dupe van schulden. Niet alleen materieel, maar vooral ook emotioneel en psychisch betekenen schulden een extra last, waar school en vrije tijd onder lijden. We hebben daarom een wijzigingsvoorstel ingediend om gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd als aparte doelgroep te benoemen in de visie. Daarmee willen we bereiken dat deze groep extra aandacht krijgt in de uitvoering. Ook dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Maar we zijn er nog niet, dit is het begin.

Het college is nu bezig met de uitvoeringsagenda, waarin wordt beschreven hoe het beleid wordt uitgevoerd door de diverse spelers en hoe men dit concreet wil gaan aanpakken. De ChristenUnie zal een en ander nauwgezet blijven volgen.

Wie is Rick Jansen

Ik ben Rick Jansen, 60 jaar oud (geboortejaar 1959). Ik ben getrouwd met Aneta, heb vijf kinderen en drie kleinkinderen.

De afgelopen jaren heb ik als vrijwilliger veel gedaan in de samenleving. Vanaf 2005 ben ik samen met Aneta en een ander echtpaar gestart met Villa Klarendal, een christelijke wijkgemeenschap in Klarendal die met beide benen in de wijk staat. Van daaruit hebben we aan de wieg gestaan van enkele sociale activiteiten in de wijk, zoals de Landenkookgroep Klarendal, de multiculturele dialoog Klarendal en heb meegewerkt aan de start van het uitdeelpunt van de Voedselbank in de wijk.

Het politieke werk heb ik leren kennen als lid van de RPF en later als lid van de ChristenUnie. Ik heb dit als voormalig medewerker van de griffie van de gemeente Arnhem ook gedurende ruim 15 jaar vanuit de ambtelijke kant meegemaakt en ervaren. Ik ben als ZZP’er werkzaam als projectcoördinator, als trainer/facilitator voor Umoja Nederland (“kerk met beide benen in de wijk”) en als spreker in kerken via Tear Nederland, op uitvaarten via DELA en op verjaardagen.

Vanuit mijn sociale bewogenheid wil ik ook als fractievolger opereren. Besluiten voorbereiden vanuit een bijbels, maar ook een sociaal-maatschappelijke inbreng. Ik wil signalen vanuit wijken serieus nemen en vanuit de politiek een goed antwoord vinden.

Ik wil bijdragen aan een sociale, rechtvaardige en dienstbare overheid die betrouwbaar is voor al zijn burgers.Rick Jansen.jpg

De ChristenUnie en de biomassacentrale in Arnhem op het IPKW bedrijventerrein

Afgelopen woensdag (19 juni) vergaderde de gemeenteraad over de ingebruikname van de biomassacentrale op het IPKW terrein. Een tumultueuze vergadering waarin veel onduidelijkheid bleef bestaan over de herkomst van de biomassa die in de centrale zal worden verstookt.

De ChristenUnie stemde tegen een motie met de titel “Stop de biomassacentrale!”. Dat behoeft wel enige uitleg. De gemeenteraad van Arnhem kan de biomassacentrale niet stoppen. De centrale is al gebouwd. De provincie Gelderland heeft de vergunningen al toegekend. De centrale is nog niet in gebruik genomen. ChristenUnie vindt dat het college van burgemeester en wethouders niet met een onuitvoerbare opdracht op pad gestuurd kan worden.

De recente uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid heeft verregaande consequenties voor tal van projecten in Nederland. De provincie Gelderland heeft de taak om vergunningen (en ook reeds verleende vergunningen) te blijven toetsen aan wet en regelgeving.

Voor alle duidelijkheid: De ChristenUnie in Arnhem ziet het gebruik van biomassa als een zeer onwenselijke maar noodzakelijke stap in de energietransitie. Onze afhankelijkheid van Gronings gas moet op korte termijn sterk verminderd worden. Biomassa moet zo snel mogelijk vervangen worden door een werkelijk duurzame en dus minder milieubelastende energiebron.

ChristenUnie kritisch op gang van zaken rond de Paasbergflat

Met verbazing heeft de ChristenUnie kennis genomen van het handelen van de stichting Onderdak rond de paasbergflat. Helaas werd deze verbazing gedeeld door de aanwonenden waarvan slechts enkelen vooraf geïnformeerd werden door de stichting.

Fractievoorzitter Daniël Becker: “Arnhem is groot genoeg voor ons allemaal, maar draagvlak is essentieel om dit te bereiken!”

De ChristenUnie vind het belangrijk dat mensen met een zorgbehoefte een plek vinden in onze samenleving. Fractievoorzitter Daniël Becker: “Arnhem is groot genoeg voor ons allemaal, maar draagvlak is essentieel om dit te bereiken! De omgeving van de Paasbergflat bestaat uit verschillende buurten met mensen die met elkaar betrokken zijn. Los van de vraag of het juridisch in orde is zou het gezien de omgeving een prima plek zijn voor een begeleid wonen locatie. Maar dan moet de buurt wel meegenomen worden in de plannen.”

Door onder radiostilte mensen in de flat te huisvesten verspeelde stichting Onderdak direct alle welwillendheid van de buurtbewoners.

De ChristenUnie heeft er meermalen bij het college van burgemeester en wethouders op aangedrongen beter te letten op de communicatie van initiatiefnemers richting de buurt waar het om gaat. Ondanks dat de gemeente geen rol in deze communicatie speelt en het initiatief niet neemt, weet de gemeente als geen ander hoe belangrijk het is dat je inwoners informeert. Voor stichting Onderdak is hun eerste grote begeleid wonen project al bijna mislukt voor het goed en wel begonnen was. Goede communicatie had hier een groot verschil kunnen maken.

ChristenUnie vraagt om goed financieel bestuur (ook ten aanzien van de zorg!)

 

De ChristenUnie maakt zich sterk voor goed bestuur! En niet alleen in verkiezingstijd. Op 27 maart riep de ChristenUnie het college van burgemeester en wethouders in een interpellatiedebat ter verantwoording over de dekking van de zorgkosten.

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de houdbaarheid van de gemeentebegroting: de kosten voor de zorg lopen snel op maar dat wordt niet gedekt in de begroting. Tijdens de beraadslagingen over de begroting in december werd duidelijk dat er een miljoenentekort dreigde voor Arnhem. Intussen is dat opgelopen tot een tekort van 15 miljoen.

 De ChristenUnie is een voorstander van goede, passende zorg. Door de inzet van sociale wijkteams is het zorgaanbod dichter bij de inwoners gebracht en we zien dat meer dan voorheen een beroep op zorg wordt gedaan. Het oplopen van de zorgkosten is voor een groot deel een succésverhaal: meer mensen krijgen de zorg die zij nodig hebben. Daarnaast heeft de rijksoverheid in de voorgaande jaren een grote bezuiniging op de zorg doorgevoerd. Deze bezuinigingen vergroten het tekort nog verder.

Sinds december is de gemeenteraad in afwachting van een voorstel van het college waarmee een oplossing geboden zou worden voor deze forse tegenvaller. Met andere woorden: wat gaan  we mínder doen? Het antwoord is echter een lastige: in het coalitieakkoord is door D66, PvdA, VVD en GroenLinks namelijk afgesproken dat er niet bezuinigd wordt op cultuur, en daarnaast is vastgelegd dat de belastingen niet verhoogd mogen worden. Het vorige college heeft in de afgelopen jaren al bezuinigd op wegonderhoud, groenbeheer en leefbaarheid. Daar moet nu juist geld bij.

 De termijn waarbinnen het college zou komen met een voorstel verstreek zonder enig bericht van verhindering. Gezien het gegeven dat de kosten èrgens in de begroting opgenomen hadden moeten worden (een kwartaal eerder dus) werd het hoog tijd om hierover in gesprek te gaan. Gesteund door 3 andere partijen heeft de ChristenUnie aangedrongen op een voorstel vanuit het college voor 1 mei. Helaas werd een motie van deze strekking niet gesteund door de coalitiepartijen. Waarschijnlijk wordt het voorstel nu verwerkt in de perspectiefnota die ergens begin juni zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De ChristenUnie zal kritisch kijken naar de bezuinigingsvoorstellen die het college naar verwachting zal aandragen, en opkomen voor de belangen van de zwaksten in de samenleving