Een tussenbalans

crocus-2107024__340dinsdag 14 maart 2017 17:34

De ChristenUnie in Arnhem in het college. Wat levert dat eigenlijk op? Na ruim een jaar is het hoog tijd om eens op een rij te zetten wat er bereikt is en wat we nog van plan zijn.

Toen in oktober 2015 Groen Links uit de Arnhemse coalitie met de SP, D66 en het CDA stapte, ontstond er voor de ChristenUnie een spannende tijd. Gaan wij met onze twee zetels in dat gat springen? Wat zetten we op het spel? Wat zijn de kansen? Op welke manier en op welke plek kunnen we nog zoveel mogelijk uit ons verkiezingsprogramma voor elkaar krijgen?

De fractie en het bestuur hebben toen na veel afwegingen en gebed in goed overleg ervoor gekozen de stap te wagen. Vooral ook omdat de vrijgevallen portefeuille de onderwerpen zorg, vluchtelingen en duurzaamheid bevatte. De ChristenUnie op het lijf geschreven dus. Constructieve gesprekken met de coalitiepartners leidden tot een uitbreiding van het coalitieakkoord 'Met de Stad' en tot de toetreding van wethouder Anja Haga  tot het college.

Nog een jaar en dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarom is het nu een mooi moment om de tussenbalans op te maken, om zegeningen te tellen maar ook om te concluderen dat we er nog niet zijn. Een aantal belangrijke zaken hebben we voor u op een rij gezet. 

Kinderen in de knel
De ChristenUnie vindt het belangrijk om blijvend aandacht te vragen voor kinderen die, ondanks de goede bedoelingen van ouders, nadelige gevolgen ondervinden van de scheiding van ouders. Daarom is er opnieuw een  conferentie georganiseerd rondom het thema ‘vechtscheidingen’. Deskundigen, wijkteams en hulpverleners leren zo van elkaar en kunnen elkaar beter vinden. Uit de conferentie zijn een heel aantal vervolgacties uit naar voren gekomen die dit jaar worden uitgevoerd. Hoe belangrijk is het te investeren in gezinnen! 

Prostitutie
Al jarenlang zet de ChristenUnie zich in voor hulp aan prostituees via het uitstapprogramma Next Step. Het geld hiervoor is door de ChristenUnie, via het coalitieakkoord, voorlopig gegarandeerd. Alle vrouwen (en mannen) die in Arnhem in de prostitutie werken, krijgen de mogelijkheid met hulp te kiezen voor een leven zonder prostitutie. Dat geldt niet alleen voor prostituees op de tippelzone maar ook voor degenen die werken voor clubs, escortbureaus en thuiswerkers.
De ChristenUnie hoopt dat we binnenkort kunnen toewerken naar sluiting van de Arnhemse tippelzone. Uiteraard niet zonder begeleiding van de vrouwen die daar nog werkzaam zijn.
Ook organiseerde de ChristenUnie in samenwerking met D66 een raadsactiviteit voor de gemeenteraad, met bijdragen van politie, gemeenteambtenaren en functionarissen van de veiligheidsregio over prostitutie. Op deze avond spraken we over prostitutie en met sekswerkers.  Naar aanleiding van deze activiteit en de feiten die daardoor boven tafel zijn gekomen, zet het college in op een intensivering  van het beleid rond mensenhandel. Hierin veel aandacht voor preventie, opsporing zorg en samenwerking. 

De schepping
Investeren in de toekomst van Arnhem betekent voor de ChristenUnie ook investeren in duurzaamheid. Arnhem streeft met een multidimensionale aanpak een drastische vermindering na van de uitstoot van fijnstof en een sterke vermindering van de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen.
Door het benutten van restwarmte, fijnstofafvangers, waterstof als brandstof (onlangs heeft wethouder Haga het waterstoftankstation geopend op Industriepark Kleefse Waard), de ontwikkeling van zonnevelden en het plaatsen van windmolens wil Arnhem in de toekomst steeds meer energie zelf opwekken en de burgers daarvan laten profiteren. Al deze acties komen voort uit het programma Energy Made In Arnhem. Onze wethouder Anja Haga is met de uitvoering van dit programma voortvarend aan de slag gegaan. Zoals het er nu naar uitziet kan de de raad voor de zomer een besluit nemen over het bestemmingsplan en de vergunning voor de windmolens en het zonneveld op Konigspleij-noord. Ook vroeg de ChristenUnie met succes om groene gevels via een wedstrijd te promoten en om goed overleg met betrokkenen zoals direct omwonenden bij de locatieoverweging van zonnevelden.

Zorg
De gemeente heeft de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van de zorg. De ChristenUnie wijst hierbij vaak op de onmisbaarheid van vrijwilligers en mantelzorgers.
Mantelzorgers zijn bijzondere zorgverleners: weliswaar niet professioneel, maar in zekere zin ook niet altijd geheel vrijwillig. Enorm belangrijk dus dat er € 400.000,- wordt uitgetrokken voor het organiseren van respijtzorg voor (overbelaste) mantelzorgers. Hiermee kunnen mantelzorgers in Arnhem 24 uur per dag en zeven dagen per week ontlast worden.
Ook vindt de ChristenUnie het belangrijk dat Arnhemmers zorg kunnen krijgen die nauw aansluit bij hun identiteit en achtergrond. Hierover moeten mensen actief geïnformeerd worden zodat ze als dat nodig is, zelf via een PGB passende zorg kunnen vinden. 

Vluchtelingen en Statushouders
De opvang en daarna de integratie van vluchtelingen waren belangrijke thema’s de afgelopen periode. De ChristenUnie is blij dat Arnhem hierin zorg en verantwoordelijkheid laat zien. En ook dat opvang en begeleiding steeds ondersteund wordt door ontzettend veel vrijwilligers in onze stad! Arnhem loopt voorop als het gaat om ideeën en intensief beleid rond de integratie van statushouders in onze stad. Wonen, scholing en werk zijn noodzakelijke ingrediënten om nieuwe Arnhemmers volwaardig mee te kunnen laten doen. 

Kerken in Arnhem
De samenleving verandert. Stadsbreed is een afname merkbaar van het aantal vrijwilligers dat zich wil inzetten voor een sport- of wijkverenigingen. Door de afname van sociale structuren in de stad is de taak voor de Arnhemse kerken groter geworden. Het beroep op de hulpverlening binnen kerken stijgt. Daarom juicht de ChristenUnie het toe dat het structureel overleg tussen de gemeente en kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties nieuw leven is ingeblazen. Ook zijn er inmiddels bijeenkomsten waarin wijkteams en kerkelijke gemeenten elkaar kunnen ontmoeten. Overheid en kerken moeten elkaar vinden en respecteren. Zo kunnen ze elkaars activiteiten aanvullen en versterken.

Dankbaar
De ChristenUnie is dankbaar voor alles wat tot nu toe gerealiseerd is. Daarbij mag ook de steun van andere fracties in de gemeenteraad niet onbenoemd blijven. Steun van coalitie én oppositie!
We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die we als kleine christelijke partij in een stad als Arnhem krijgen. Tegelijk is onze nieuwe rol als coalitiepartij is niet altijd even gemakkelijk. Soms moet je concessies doen. We willen als kleine christelijke partij ons eigen geluid blijven laten horen. Het is daarom goed om regelmatig te merken dat we gesteund worden door gebeden in kerken en door mensen persoonlijk. Onmisbaar. Ook voor de tijd die voor ons ligt. Een tijd waarin we zegeningen tellen maar ook weer hard aan de slag gaan voor de toekomst van onze mooie stad.

« Terug