Wijkmedia in Arnhem op de kaart

Rick Jansen
Door Rick Jansen op 3 oktober 2023 om 23:28

Wijkmedia in Arnhem op de kaart

De afgelopen periode is Rick bezig geweest met de wijkmedia in Arnhem. Alle wijken in Arnhem hebben een wijkkrant en veel van hen hebben ook een wijkwebsite en een pagina op de belangrijkste social media (vaak Facebook en X). Een tijd geleden bereikten ons berichten dat het niet goed ging met deze wijkmedia. In een aantal wijken vreesde men dat wijkkranten moesten stoppen vanwege financiële problemen, anderen hadden moeite met het vinden van vrijwilligers voor dit specifieke werk.

In augustus 2022 stelden we schriftelijke vragen aan het college van B&W om te weten te komen hoe het college dacht over de wijkmedia en hoe zij met de door ons geschetste problemen zouden omgaan. Het antwoord wasvoor ons teleurstellend. Alhoewel het college het grote belang van de wijkmedia erkenden, wilden zij het uiteindellijk zoveel mogelijk aan de wijken zelf overlaten op welke wijze er met de wijkmedia wordt omgegaan.

Vervolgens benaderde Rick de redacties van de wijkmedia om te horen wat zij als hun grootste probleem ervoeren. Dat bleek heel divers, maar in onze ogen voldoende om een volgende stap te zetten..

Rondetafelgesprek

Dat werd het verzoek aan de gemeenteraad om een rondetafelgesprek te houden over de wijkmedia. Alle redacties en vertegenwoordigers van bewonersoverleggen werden uitgenodigd om op 5 juli te vertellen wat de situatie van hun wijkmedia was. Daar reageerden 10 redacties op en die avond werden er gesprekken met deze redacties.gevoerd. Het bleek dat de problemen van de verschillende redacties heel verschillend waren en ook de aanpak van de wijkkranten en de websites waren heel erg verschillend. Dat is tegelijkertijd heel mooi, want daarmee krijgt elke wijk de krant en de website die zij zelf graag willen hebben.

  • Ook de problemen die zij ervaren bleken heel verschillend, maar kwamen grotendeels op het volgende neer:
  • Financiële problemen als gevolg van de verlaging van het wijkbudget, de fors hogere drukkosten en de hoogte van de webhosting
  • Vrijwilligers, met name het vinden van nieuwe, vooral jonge redacteuren
  • Opleiding en begeleiding van redacteurenVormgeving van de wijkkranten en webdesign voor websites is een specifiek vraagstuk wat moeilijk door vrijwilligers kan worden gedaan

De algemene conclusie van de aanwezige raadsleden was dat ze dankbaar waren voor het agenderen van dit onderwerp en dat ze voor het eerst hoorden van de problemen waar redacties van wijkmedia mee te maken hebben.

Naar aanleiding van het rondetafelgesprek heeft er  op 13 september een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeenteraad en de verantwoordelijke wethouder. Hij heeft daarin de toezegging gedaan in gesprek te gaan met de wijkmedia en de resultaten van dat gesprek te rapporteren naar de raad. In deze rapportage wordt ook meegenomen welke acties het college gaat ondernemen. Onderdeel van dit gesprek zijn onder andere de suggesties die tijdens dit agenderingsverzoek (door de wijkmedia en de raadskamer) zijn gedaan. In het gesprek zal verder gekeken worden naar wat de wijkmedia afzonderlijk (dus per wijk) nodig hebben. Ook zal worden geïnventariseerd wat er voor de wijkmedia gezamenlijk (als collectief) georganiseerd kan worden. 

Binnenkort zal het college aan de raad melden wat de planning zal zijn rondom deze toezegging.

Het is mooi dat we op deze manier de problemen van de Arnhemse wijkmedia boven tafel hebben gekregen. Met de toezegging van de wethouder gaan de redacties van de wijkmedia in gesprek om tot goede oplossingen te komen voor die geschetste problemen. 

De wijkmedia leken even van de kaart, maar staan nu weer op de kaart van de gemeenteraad en het college van B&W.


Rick tijdens rondetafelgesprek

Labels: